Smluvní podmínky online služby „Mapotic“

I. Úvodní ustanovení

1. Služba “Mapotic” (dále také jen “Služba”) je koncipována jako online platforma pro firmy, organizace či jednotlivce, kteří mohou zakládat interaktivní mapy a vkládat obsah, který poté zpřístupňují dalším uživatelům třetích stran přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci.

2. Službu vytvořila a provozuje společnost Mapotic s.r.o. (dále jen “Mapotic”). Mobilní aplikace, webová aplikace i veškerý související software jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a požívá ochrany podle jmenovaného právního předpisu.

3. S ohledem na způsob fungování Služby, kdy obsah vkládaných informací a fotografií kontrolují uživatelé Služby, Mapotic neručí za pravost a správnost informací obsažených v aplikaci. Mapotic tudíž ve všech případech nabádá k maximální obezřetnosti a opatrnosti při využívaní veškerých informací.

4. Uživatel aplikace je kdokoli, kdo používá Službu nebo jakkoliv přistupuje k jejímu rozhraní a obsahu. Pokud se chce registrovat fyzická osoba, musí být starší než 18 let. Mladší osoby se mohou registrovat jen se souhlasem Mapotic a musí k tomu mít souhlas svého zákonného zástupce. 

5. Při používání Služby se musí uživatel řídit těmito podmínkami a užíváním Služby vyjadřuje svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami.

6. Službu nesmí uživatelé dále nijak zneužívat, tedy zasahovat do ní nedovoleným způsobem, pokoušet se získat přístup jinak než pomocí určeného rozhraní. Uživatelé smí Službu využívat v mezích platných zákonů a právních předpisů. V případě porušení ujednání v těchto smluvních podmínkách či jiného nepřípustného chování je společnost Mapotic oprávněna Službu uživateli pozastavit nebo ukončit a může po uživateli požadovat náhradu škody.

7. Používáním služby Uživatel nenabývá žádná práva duševního vlastnictví ani ke Službě, ani k obsahu vloženému ostatními uživateli.

8. Uživatelům Služby může Mapotic zasílat oznámení, notifikace a další informace.

9. Pro dostupnost veškerých funkcí při používání Služby je nezbytný účet, který vznikne registrací Uživatele. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje a a je povinen chránit přístupové údaje k účtu. Za aktivitu probíhající z účtu nese uživatel plnou zodpovědnost.

10. Každý uživatel, který do Služby nahraje nějaký obsah, musí zajistit, že tento obsah nebude porušovat žádné právní předpisy, žádná práva dalších osob ani dobré mravy. Uživatel, který založil mapu a dovolil ostatním uživatelům, aby do ní přispívali, musí zajistit, že obsah na jím založené mapě nebude porušovat žádné právní předpisy, žádná práva dalších osob ani dobré mravy.

11. Mapotic může kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah nahraný společností Mapotic nebo jakýmkoliv uživatelem do Služby, a to i bez uvedení důvodu. Mapotic obsah odstraní zejména tehdy, pokud jej o to nějaká osoba požádá z důvodů tvrzeného zásahu do práv této osoby. Mapotic se vynasnaží, aby Uživatele, který obsah nahrál a případně i vytvořil mapu, o tomto odstranění informoval.

II. Licence k užití díla

1. Uživatel vkládající informace přes web či přes mobilní aplikaci čestně prohlašuje, že je autorem nebo oprávněným uživatelem vkládaného obsahu, tedy snímku nebo snímků, videa, doprovodného textu, včetně slovesného označení místa, nejde-li o místo obecně známé mající místopisné označení, ve shodě s nímž jej zde označuje. Přičemž Uživatel si je plně vědom, že (ve svém úhrnu) se jedná o autorské dílo ve smyslu zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (vše dále společně jen jako „Dílo“).

2. Není-li uživatel autorem Díla či náleží-li autorská práva ještě třetí osobě či spoluautorovi, Uživatel prohlašuje, že je za třetí osobu či spoluautora v nezbytném rozsahu oprávněn jednat tak, aby mohl ve zde uvedeném smyslu a rozsahu poskytnout licenci k užití Díla. 

3. Uživatel vložením Díla prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace bezúplatně poskytuje Mapoticu v maximálním rozsahu plynoucím ze zákona č. 121/2000 Sb. celosvětově platnou licenci ke všem způsobům užití Díla,. Uživatel výslovně souhlasí s hostováním, uchováváním, reprodukováním, vytvářením odvozených děl, zobrazováním na veřejnosti, distribucí a zakomponováním Díla, byť třeba v pozměněné podobě v souladu s čl. II odst. 6 a 7, do Služby “Mapotic“. Licence přetrvává i poté, co uživatel přestane Službu používat.

4. Uživatel si je vědom, že uveřejnění Díla prostřednictvím Služby má s přihlédnutím k § 33 zákona č. 121/2000 Sb. povahu umístění Díla na veřejném prostranství.

5. Uživatel souhlasí s tím, že Dílo může být neomezeně zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím Služby nebo jiné aplikace či webové stránky provozované Mapotic, stejně tak jako s tím, že Mapotic může, třeba i za úplatu, v rámci uživatelem udělené licence udělit podlicenci k užití Díla nebo udělenou licenci postoupit. Ani v tomto případě uživatel nežádá žádnou úplatu z titulu jeho majetkových práv k Dílu.

6. Uživatel uděluje svolení k jakýmkoliv úpravám (k pozměnění) slovesné části Díla ze strany Mapotic, včetně vypuštění (odloučení) této části Díla od zveřejněného zbytku. Mapotic úpravy provede zejména tehdy, bude-li to nezbytné z hlediska zachování obecných zásad a pravidel mravnosti a slušnosti, stejně tak jako bude-li to nezbytné pro lepší srozumitelnost, či bude-li to namístě z hlediska pravidel českého pravopisu a zásad spisovné češtiny. Uvedené v tomto odstavci platí obdobně i ohledně slovesného označení Díla.

7. Uživatel uděluje svolení k jakýmkoli nezbytným úpravám grafické stránky obrazové části Díla zejména kvůli zajištění lepší kvality a čistoty obrazu. Souhlasí, bude-li to nezbytné z důvodů formátových nebo pro zachování jednotné podoby aplikace „Mapotic“, se snížením rozlišení, s komprimací nebo i s částečným odloučením (vymazáním) obrazové části Díla.

8. Uživatel uděluje společnosti Mapotic svolení Dílo ze služby kompletně odstranit a to zejména v takových případech, kdy dílo neodpovídá platným zákonům, dobrým mravům nebo může vést k poškození třetích stran. Mapotic může Dílo odstranit i bez udání důvodu.

9. Uživatel si je vědom, že v případě uveřejnění Díla na webové stránce www.mapotic.cz nebo jiné provozované stránce zajišťující aplikaci „Mapotic“ může být coby autor u díla uveden takto: jméno a příjmení uvedené při registraci nebo uživatelské jméno (přezdívka).

10. Uživatel vložením Díla uděluje prostřednictvím Služby bezúplatně celosvětově platnou licenci ke všem způsobům užití Díla také všem ostatním uživatelům aplikace. Výslovně souhlasí s hostováním, uchovávání, reprodukováním a vytvářením odvozených děl dalšími uživateli jakož i zobrazování na veřejnosti, distribucí a zakomponováním Díla, byť v pozměněné podobě do Služby. Licence ostatním uživatelům přetrvává i poté co uživatel přestane službu používat. Uživatel také dává svolení ostatním uživatelům data z aplikace exportovat a používat pro vlastní účely stejně tak jako on má právo pracovat s Díly vloženými ostatními uživateli.

11. Licence udělená uživatelem podle těchto Smluvních podmínek je udělena na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu a je udělená bezplatně.

12. Uživatel prohlašuje, že je-li osoba mladší osmnácti let, poskytuje licenci ve shora uvedeném smyslu se svolením svých zákonných zástupců.

III. Osobní údaje

11. Ochrana osobních údajů při používání Služby je popsána v dokumentu Ochrana osobních údajů.

12. V rozsahu, v jakém uživatel, který mapu vytvořil, zpracovává pomocí Služby osobní údaje dalších osob je takový uživatel správcem osobních údajů a Mapotic zpracovává osobní údaje ve Službě podle pokynů správce jako zpracovatel. Pro takový případ uzavírají uživatel jako Správce a Mapotic jako Zpracovatel smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu těchto smluvních podmínek. Tato smlouva je uzavřene písemně v elektronické formě okamžikem, kdy mezi uživatelem a společností Mapotic začnou platit tyto smluvní podmínky. Pokud uživatel a Mapotic uzavřeli nebo uzavřu jinou smlouvu o zpracování, pak se má taková jiná smlouva přednost před těmito smluvními podmínkami.

IV. Další ustanovení

1. Pokud Služba vyžaduje související software ke stažení, může se tento software automaticky aktualizovat přičemž některé služby umožňují vlastní nastavení aktualizace.

2. Společnost Mapotic uděluje uživateli celosvětově platnou nevýhradní licenci k užívání Služby omezenou na používání Služby uživatelem v souladu s těmito podmínkami a právními předpisy. Není povoleno službu ani její část jakkoli upravovat, pozměňovat, kopírovat či pronajímat. S výjimkou písemného povolení není dovoleno provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu či využívat jeho částí.

3. Některé části Služby mohou být nabízeny v rámci licence open source (software s otevřeným zdrojovým kódem) a mohou obsahovat ustanovení, která jsou těmto smluvním podmínkám nadřazena.

4. Služba podléhá neustálému vývoji a vylepšování, mohou být doplňovány nové funkce či upravovány existující. Služba může být kdykoliv pozastavena či ukončena, ke Službě mohou být přidána nová omezení či upravena stávající.

5. Jestliže bude Služba ukončena, uživatelé dostanou s předstihem upozornění a bude jim umožněno získat (exportovat) jimi vložená data, bude-li takový postup možný a účelný.

6. Bez souhlasu společnosti Mapotic nelze Službu využívat k zobrazování či posílání nevyžádaných reklamních sdělení (rozesílání spamu).

. Mapotic ani jeho subdodavetelé neuvádějí v souvislosti s provozem služby žádné garance, kromě těch výslovně jmenovaných v těchto smluvních podmínkách. V právních řádech některých zemí mohou být poskytovány určité odvozené záruky, nicméně v povoleném právně platném rozsahu se společnost Mapotic zříká veškerých záruk včetně odpovědnosti za ušlý zisk, ztrátu dat, ztrátu tržeb či jakékoli jiné vzniklé škody. Celková odpovědnost za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek je omezena do výše částky, kterou Uživatel za použití služby zaplatil.

8. Základní funkce v rámci služby jsou poskytovány zdarma s určitými omezeními. Za nadstandardní funkce či možnosti může být požadována platba dle platných ceníků. Ve službě se mohou objevovat inzeráty, komerční sdělení či napojení na afiliační sítě či jiné monetizační mechanismy.

9. Mapotic si vymezuje právo tyto Smluvní podmínky kdykoliv upravit či aktualizovat.

10. Tyto smluvní podmínky a vztah mezi Mapotic a uživatelem se řídím českým právem bez ohledu na to, odkud je přístup ke Službě realizován.


Příloha 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Zpracování

Spolupráce

Využívání Služby Mapotic, kterou provozuje Zpracovatel, Správcem

Předmět a povaha

Zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci Spolupráce

Kategorie subjektů

Osoby, jejichž údaje se vyskytují na mapě Správce

Účel zpracování

Poskytování Služeb Zpracovatele vůči Správci v rámci Spolupráce

Typ osobních údajů

Kontaktní a jiné údaje uvedené na mapě.

Další zpracovatelé

Poskytovatelé IT a dalších podpůrných služeb Zpracovatele.

Zpracování mimo EHP

Ne. Zpracovatel pracuje s údaji jen ve státech EHP.

Minimální technická a organizační opatření

K ochraně dat posílaných mezi uživateli a Službou jsou používány šifrování HTTPS/TSL. V samotné aplikaci i při vývoji Služby jsou používánytechniky šifrování hesel a citlivých údajů.

Úvod

Správce a Zpracovatel jsou ve vztahu Spolupráce, kdy Zpracovatel poskytuje Správci plnění určené v dokumentech o Spolupráci. V rámci plnění Zpracovatel pracuje s osobními údaji, jejichž správcem je Správce. Podle nařízení EU) 2016/679 (GDPR) musí Správce a Zpracovatel uzavřít tuto smlouvu.

Pro účely této smlouvy se za osobní údaje považují pouze osobní údaje, které Zpracovatel zpracovává pro Správce jako zpracovatel ve smyslu GDPR. Tím není dotčena možnost, aby Zpracovatel zároveň stejné osobní údaje zpracovával jako správce. Na takové zpracování se tato smlouva nevztahuje.

Soulad s GDPR

Správce a Zpracovatel jsou povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se Spoluprací v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Práva a povinnosti Správce

Správce je povinen určit účel zpracování osobních údajů. Správce je oprávněn dávat Zpracovateli pokyny ohledně druhu, rozsahu a prostředků zpracování osobních údajů. Domnívá-li se Zpracovatel, že některé pokyny nebo jejich součást není v souladu s GDPR, informuje o tom Správce.

Oznamování a spolupráce</span>

Události a lhůta

Zpracovatel uvědomí Správce okamžitě, nejpozději však do 48 hodin, pokud zjistí nebo se bude důvodně domnívat, že došlo k některé z následujících skutečností:

  • nedodržení ustanovení této smlouvy nebo GDPR nebo jiných právních předpisů o ochraně údajů, nebo
  • porušení zabezpečení osobních údajů.

Rozsah oznámení

V oznámení poskytne Zpracovatel Správci následující informace:

  • datum a čas incidentu,
  • popis incidentu,
  • jména osob, jejichž osobní údaje, jichž by se mohl incident dotknout, a kategorie osobních údajů dotčených incidentem.

Spolupráce

Zpracovatel poskytne Správci plnou součinnost při prošetření takových případů, přijme příslušná nápravná opatření a na vlastní náklady ve spolupráci se Správcem doručí dotčeným osobám a/nebo správním úřadům veškerá z právního hlediska nutná oznámení a zpřístupní nutné informace.

Žádosti a šetření

Zpracovatel oznámí Správci okamžitě, nejpozději však do 3 dnů

  • stížnosti nebo žádosti subjektů údajů (např. o opravu, výmaz a blokování údajů) ve vztahu k osobním údajům a
  • oznámení příkazy nebo žádosti příslušných dozorčích úřadů nebo soudů ve vztahu k osobním údajům.

V těchto případech Zpracovatel požádá Správce o pokyny.

Povinnosti Zpracovatele podle článku 28 GDPR

(1) Zpracování jen podle pokynů Správce

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje jen podle pokynů Správce. Takovým pokynem může být i objednávka služeb v rámci Spolupráce nebo vzájemná komunikace v rámci Spolupráce

(2) Mlčenlivost

Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

(3) Zabezpečení

Zpracovatel zváží stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext, účel zpracování, pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob a provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, včetně opatření navrhovaných výše.

(4) Další zpracovatelé

Správce souhlasí, aby Zpracovatel zapojil další zpracovatele uvedené výše. Jiné další zpracovatele nesmí Zpracovatel zapojit bez předchozího souhlasu Správce.

Každému dalšímu zpracovateli musí být uloženy alespoň povinnosti, které má Zpracovatel podle této smlouvy.

Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.

(5) Spolupráce při plnění informačních a dalších povinností vůči subjektům údajů

Zpracovatel zohlední povahu zpracování a bude Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR, zejména tedy právo na informace a ostatní práva subjektů údajů.

(6) Spolupráce při plnění povinností k zabezpečení a dalších opatření

Zpracovatel zohlední povahu zpracování a informací, jež má k dispozici a bude Správci nápomocen je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, tedy zejména povinností k zabezpečení, ohlašování a oznamování porušení zabezpečení, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

(7) Výmaz

Po ukončení Spolupráce Zpracovatel na základě pokynu Správce osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci a vymaže kopie, ledaže má zákonnou povinnost takové údaje uchovat.

(8) Audit

Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě a GDPR, a umožní kontroly, prováděné Správcem nebo jím pověřenou osobou, a k těmto auditům bude nápomocen.

 

Závěrečná ustanovení

Důvěrnost

Strany se dohodly, že veškeré osobní údaje, které si strany předaly a předají v souvislosti s realizací Spolupráce v jakékoliv formě jsou důvěrné (Důvěrné informace). Každá Strana se zavazuje, že bude Důvěrné informace udržovat v tajnosti, a že je nesdělí žádné osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Strana může prozradit důvěrné informace svým oprávněným dalším zpracovatelům za dodržení podmínek této smlouvy.

Doba trvání

Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání Spolupráce.

Pozn.: Pokud si jako uživatel a správce osobních údajů přejete uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování, připravili jsme její vzor zde.

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.