Vienna Hackathon 2020 Features Image

S rozvojem nových technologií se objevují nová využití pro komplexní tracking data. V rámci hackatonu pro rakouské Pioneers jsme se podívali na to, jak lze pracovat s tracking daty a využít je pro vznik virtuálního, konstantně aktualizovaného modelu rakouské železnice.

K čemu může sloužit vizualizace pohybu vlaků?

Lokomotivy na rakouské železnici jsou vybaveny tracking zařízením a posílá každou vteřinu údaje o své poloze na základě GNSS. 

GNSS označuje družicové technologie globálního pozicování, do kterého spadá americký systém GPS, ale také evropský Galileo nebo ruský Glonass

Tato data jsou s mírným zpožděním zasílána na dispečink, kde jsou ukládána pro pozdější využití. Jedním z možných využití je vymodelování “digitálního dvojčete” železniční trati. To lze poté porovnat s referenčním modelem železnice a detekovat místa, kde dochází k odchylkám a tím zjistit, kde došlo k úpravě trati, která ještě nebyla promítnuta do referenčního modelu či provádět rozhodnutí směřující ke zvyšování kvality referenčního modelu, úspoře nákladů nebo lepšímu plánování.

map of railway tracks in Austria
Ilustrační fotka rakouské železnice s GPS signály

GPS big data aneb zpracování statisíců GPS záznamů

Data z GPS trackerů v sobě nesou informaci o kvalitě signálu, v prvním kroce jsme tedy provedli selekci dat obsahující pouze pozice s vysokou kvalitou signálu. Dostali jsme se na rozumější objem dat a začali z GPS souřadnic modelovat virtuální železniční trať spolu s vizualizací poskytnutého existujícího modelu.

Data points received next to original railway track - difference visible
Modrá označuje referenční model, jednotlivé barvy jsou GPS z různých vlaků, jež úsekem v daném čase projížděli

Detekce a vizualizace odchylek v datech pomocí mapy

Postupným přidávání dat z delšího časového úseku a z více vlaků se začaly výrazněji objevovat odchylky referenčního modelu a trackovaných dat. Pomocí Geopandas a dalších nástrojů jsme postupně byli schopni detekovat největší odchylky a vizualizovat je v mapě. 

received tracking data laid out on satallite imagery
Modře je referenční trať, červeně vyfiltrované údaje z tracking dat

Následně jsme přidali vizualizaci pomocí heat mapy a postupně procházeli další úseky. Občas jsme objevili zajímavé objekty – na obrázku níže vizualizace železniční vlečky, jež zajížděla do průmyslového areálu.

Shows tracking data of railway siding of onto a industrial area
Vizualizace tracking dat a vyznačení odchylek od referenčního modelu
Google Street View - shows why tracking data is inaccurate
Snímky z Google street map dokazují rozdíly a s skutečnost, proč k němu došlo - výstavba dalších kolejí v rámci daného koridoru.

Využití dat z pohybu objektů

Celá akce pro nás byla dobrou příležitostí vyzkoušet naše schopnosti zamyslet se nad dalším rozvojem Mapotic. Detekované odchylky mezi virtuálním dvojčetem a reálnou trasou trati jsou skvělou ukázkou toho, jak mohou být komplexní data z trackingu využita v rámci plánování a vylepšování infrastruktury

Těšíme se na další rozvoj a práci ať už s telemetrickými daty či výzvami z oblasti IoT a trackingu. Děkujeme rakouským Pioneers za skvělé pořadatelské služby a těšíme se na další výzvy. 

Pokud hledáte partnera pro podobný projekt, neváhejte se nám ozvat!

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.